Sitio en reestructuración. LINK: https://denippaz.wordpress.com/reflexiones/

 

 

Llorenç Vidal:

R & S

Reflexions i silencis / Reflexiones y silencios

 

 

 

 


R & S
Reflexions i silencis
Reflexiones y silencios

Link:
Llorenç Vidal: Reflexiones & Silencios (R&S)

 

     1. Sies amable i amorós amb tots es sers, flexible perque no et trenqui es vent, però, as mateix temps, fes-te enèrgic i fort perque no te mengin ses hienes.
     1. Sé amable y amoroso con todos los seres, flexible para que no te rompa el viento, pero, al mismo tiempo, hazte enérgico y fuerte para que no te coman las hienas.
      2. Que no t’esclavitzin ses pàtries, ses llengos, ses ideologies ni ses religions. Totes són invencions humanes explotades per sers humans àvids de poder, de glòria o de dobbers.
      2. Que no te esclavicen las patrias, las lenguas, las ideologías ni las religiones. Todas son invenciones humanas explotadas por seres humanos ávidos de poder, de gloria o de dinero.
      3. No sies d’es ramat de ningú. Sè tu mateix.
      3. No seas rebaño de nadie. Sé tú mismo.
      4. Es qui usen sa violència per accedir an es poder, què ès lo que usaran per mantenir-s’hi si qualque vegada aconsegueixen instaurar-s’hi?
      4. Quienes usan la violencia para acceder al poder ¿qué usarán para mantenerse en él si alguna vez consiguen instaurarse en su estructura?
      5. No importen ses idees de sa massa, lo important ès viure d’acord amb sa nostra consciència.
      5. No importan las ideas de la masa, lo importante es vivir de acuerdo con nuestra conciencia.
      6. Sa violència en totes ses seves formes -igual que es càncer, sa tuberculosi i sa fam- ès un mal i, com qualsevol mal, ha d’esser extirpada de damunt sa terra.
      6. La violencia en todas sus formas -al igual el cáncer, la tuberculosis y el hambre- es un mal y, como todo mal, debe ser extirpada de la faz de la tierra.
      7. Sa pau i sa violència són com s’aigo i s’oli: no se poren mesclar mai.
      7. La paz y la violencia son como el agua y el aceite: nunca pueden mezclarse.
      8. S’amor universal, sa no-violència i sa pau han de començar dins es nostro cor.
      8. El amor universal, la no-violencia y la paz deben comenzar en nuestro corazón.
      9. No-violència ès s’actitud de renunciar a matar i a fer mal an ets altres sers mitjançant es pensament, sa paraula i s’acció.
      9. No-violencia es la actitud de renunciar a matar y a dañar a los demás seres por medio del pensamiento, de la palabra y de la acción.
      10. Es lliure exercici d’es pensament individual ès es millor antídot contra es dogmatisme, contra sa intolerància i contra sa tirania.
      10. El libre ejercicio del pensamiento individual es el mejor antídoto contra el dogmatismo, contra la intolerancia y contra la tiranía.
      11. Si, com va escriure Rousseau, "tot ès perfecte en sortir de ses mans de s’Autor de ses coses i tot es corromp en ses mans d’ets homos", no mos estranyem que sa política estigui corrompuda, ja que ni tan sols va sorgir de ses mans de Déu.
      11. Si, como escribió Rousseau, "todo es perfecto cuando sale de las manos del autor de las cosas y todo se corrompe en manos de los hombres", no nos extrañemos de que la política esté corrompida, puesto que ni siquiera surgió de las manos de Dios.
      12. En sa mesura que cadascun de noltros millora, millora el món que està en es nostro entorn, i en sa mesura que millora es petit món que està en es notro entorn, com una imperceptible ona expansiva, millora una mica s’ambient general de tota sa societat.
      12. En la medida que cada uno de nosotros mejora, mejora el mundo que está a nuestro alrededor, y en la medida que mejora el pequeño mundo que está a nuestro alrededor, como en una imperceptible onda expansiva, mejora algo en el ambiente general de toda la sociedad.

(Revista Toc·Toc Balears, nº 2, Mallorca, 2012)

(Revista cultural Tántalo, nº 62, Cádiz, 2011)

*
      13. Ses set regles d’or didàctiques de tot bon educador són: anar de lo conegut a lo desconegut, de lo fàcil a lo difícil, de lo proper a lo remot, de lo concret a lo abstracte, de lo simple a lo complex, d’es tot a ses parts, de lo bo a lo millor.
      13. Las seis reglas de oro didácticas de todo buen educador son: ir de lo conocido a lo desconocido, de lo fácil a lo difícil, de lo próximo a lo remoto, de lo simple a lo complejo, del todo a las partes, de lo bueno a lo mejor.
      14. Si tots ets humans som existents i tots ets existents som fal.libles, ès existencialment humà equivocar-se. No obstant, encara que sia existencialment humà equivocar-se, ès lamentable s’obstinació a s’error, sobretot quan aquest error -generalment una veritat parcial i relativa- es vol disfressar de veritat absoluta i incontrovertible.
      14. Si todos los humanos somos existentes y todos los existentes somos falibles, es existencialmente humano equivocarse. Sin embargo, aunque sea existencialmente humano equivocarse, es lamentable el empecinamiento en el error, sobre todo cuando este error -generalmente una verdad parcial y relativa- se quiere disfrazar de verdad absoluta e incontrovertible.
      15. Hem d’esser com la mar, que, encara que s’enfureixi qualque vegada, sempre retorna a sa calma.
      15. Hemos de ser como el mar, que, aunque se enfurezca en algunas ocasiones, siempre retorna a la calma.
      16. S’ateisme dogmàtic i militant no ès una actitud progressista d’es pensament, com enfadosament volen fer-nos creure es seus incrèduls defensors, sinó que ès s’integrisme d’es sens-déu.
      16. El ateísmo dogmático y militante no es una actitud progresista del pensamiento, como machaconamente desean hacernos creer sus incrédulos defensores, sino que es el integrismo de los sin-dios.
      17. Sa conducta pacífica i no-violenta inclou es compliment amorós d’es nostros deures de cada dia.
      17. La conducta pacífica y no-violenta abarca el cumplimiento amoroso de nuestros deberes de cada día.
      18. S’individualisme positiu ès es sentit de si mateix davant sa vida, davant es cosmos i davant sa societat, ès tenir unes idees pròpies i viure-hi en consonància.
      18. El individualismo positivo es el sentido de sí mismo ante la vida, ante el cosmos y ante la sociedad, es tener unas ideas propias y vivir en consonancia con ellas.
      19. No per imitar-los, no per esser com ells, sinó per guardar-te’n: recorda-ho sempre: en aquest món hi ha molta de gent dolenta.
      19. No para imitarlos, no para ser como ellos, sino para guardarte de ellos; recuérdalo siempre: en este mundo hay mucha gente mezquina.
      20. Encara que ets altres facin tot lo possible per disminuir-te sa teva autoestima, tu -fort, serè i confiat en tu mateix- sies com s’eucaliptus que es manté ferm contra es vents i perfuma s’aire per cada ferida que ets humans li fan.
      20. Aunque los demás hagan todo lo posible para disminuirte tu autoestima, tú -fuerte, sereno y confiado en ti mismo- sé como el eucalipto que se mantiene firme contra los vientos y perfuma el aire por cada herida que los humanos le causan.
      21. Es soldat que mor a sa guerra ès un heroi; però es no-violent que mor sense intentar matar ès un heroi molt més gran. Jesucrist i Gandhi foren herois d’aquesta casta.
      21. El soldado que muere en la guerra es un héroe; pero el no-violento que muere sin intentar matar es un héroe mucho mayor. Jesucristo y Gandhi fueron héroes de este tipo.
      22. Quan un beneit pren un llest per beneit, es llest segueix igual, però es beneit demostra que ès més beneit de lo que se creia.
      22. Cuando un tonto toma a un listo por tonto, el listo sigue igual, pero el tonto demuestra que es más tonto de lo que se creía.
      23. -Idò bé, estic desorientat.
            -Jo també estic desorientat. No sé què he de fer.
            -Per què no cercam un orientador?
            -I què són aqueixos orientadors?
            -Persones desorientades que tenen s’atreviment i s’irresponsabilitat d’intentar orientar ets altres.

      23. -Pues bien, estoy desorientado.

            -Yo también estoy desorientado. No sé qué hacer.

            -¿Por qué no buscamos un orientador?

            -Y ¿qué son esos orientadores?
            -Personas desorientadas que tienen la osadía y la irresponsabilidad de intentar orientar a los demás.
      24. Déu està a sa vida d’es sers animats i a sa suposada no-vida d’es sers suposadament inanimats, ja que Déu ès sa vida i sa no-vida, es ser i es no-ser, es tot i es no-res.
      24. Dios está en la vida de los seres animados y en la supuesta no-vida de los seres supuestamente inanimados, ya que Dios es la vida y la no-vida, el ser y el no-ser, el todo y la nada.

(Revista Toc·Toc Balears, nº 3, Mallorca, 2012)

(Revista cultural Tántalo, nº 63, Cádiz, 2012)

*
      25. Es meu liberalisme consisteix en s’adhesió a uns principis ètics que propugnen es respecte i sa defensa de sa llibertat, s’igualtat i se fraternitat de tots es sers humans. Llibertat en harmonia amb sa llibertat d’ets altres. Igualtat en essència, en dignitat i en drets. I fraternitat sense distinció de raça, sexe, orientació sexual, llengo, nacionalitat, ideologia ni religió.
      25. Mi liberalismo consiste en la adhesión a unos principios éticos que propugnan el respeto y la defensa de la libertad, la igualdad y la fraternidad de todos los seres humanos. Libertad en armonía con la libertad de los demás. Igualdad en esencia, en dignidad y en derechos. Y fraternidad sin distinción de raza, sexo, orientación sexual, lengua, nacionalidad, ideología ni religión.
      26. Sa pau interior ès lo primer. Si endemés porem irradiar pau an es nostro entorn, millor. Però sa pau interior ès lo primer.
      26. La paz interior es lo primero. Si además podemos irradiar paz en nuestro entorno, mejor. Pero la paz interior es lo primero.
      27. Ses distintes religions positives són interpretacions humanes d’es fet religiós universal a un aquí més o manco ample i a un ara més o manco durador.
      27. Las distintas religiones positivas son interpretaciones humanas del hecho religioso universal en un aquí más o menos amplio y en un ahora más o menos duradero.
      28. Cultiva sa paciència... ès sa millor defensa contra s’estrés.
      28. Cultiva la paciencia... es la mejor defensa contra el estrés.
      29. Educació en valors? Alerta amb s’educació en valors, perque casi tots es qui la propugnen hi entenen una domesticació d’ets altres dins s’escala de valors, pseudo-valors o anti-valors que ells professen... i una domesticació en valors -per brillants que paresquin- manca en sí de valor, ja que una autèntica educació en valors ha d’esser es despertar autònom de sa consciència individual an es valors de sa vida, sa llibertat, sa tolerència, sa fraternitat, sa compassió, sa no-violència, sa pau, etc. entre sers humans lliures i amb independència de pensament, de paraula i d’acció.
      29. Educación en valores? Cuidado con la educación en valores, porque casi todos los que la propugnan entienden por ello una domesticación de los demás en la escala de valores, seudo-valores o anti-valores que ellos profesan... y una domesticación en valores -por brillantes que parezcan- carece en sí de valor, ya que una auténtica educación en valores debe ser el despertar autónomo de la conciencia individual a los valores de la vida, la libertad, la tolerancia, la fraternidad, la compasión, la no-violencia, la paz, etc. entre seres humanos libres y con independencia de pensamiento, de palabra y de acción.
      30. Qui calla no otorga. Qui calla simplement calla, se reserva s’opinió, no diu res.
      30. Quien calla no otorga. Quien calla simplemente calla, se reserva la opinión, no dice nada.
      31. Tal volta qualque dia serà possible una democràcia sense partits polítics, a sa qual sien cridats a dirigir sa comunitat es més capacitats i no es qui estan afiliats, ni es parents i ets amics d’ets afiliats.
      31. Tal vez algún día será posible una democracia sin partidos políticos, en la que sean llamados a dirigir la comunidad los más capacitados y no los que están afiliados ni los parientes y los amigos de los afiliados.
      32. Mos fan falta quatre coses: retornar an es sebre, repensar es sebre, redescobrir es sebre i recobrar lo que som.
      32. Nos hacen falta cuatro cosas: retornar al saber, repensar el saber, redescubrir el saber y recuperar lo que somos.
      33. S’avortament provocat, anc que sia legal, ès èticament una pràctica salvatge que ha de desaparèixer de sa nostra societat, lo mateix que han de desaparèixer sa guerra, s’assassinat, s’infanticidi, sa pena de mort, es terrorisme, sa tortura, es racisme, sa discriminació per motius sexuals, s’opressió d’es dèbils i qualsevol altra violació d’es drets humans.
      33. El aborto provocado, aunque sea legal, es éticamente una práctica salvaje que debe desaparecer de nuestra sociedad, lo mismo que deben desaparecer la guerra, el asesinato, el infanticidio, la pena de muerte, el terrorismo, la tortura, el racismo, la discriminación por motivos sexuales, la opresión de los débiles y cualquier otra violación de los derechos humanos. 
      34. Creure que de sa violència pot néixer sa pau ès tan absurd com pensar que d’un ou de cocodril poren néixer oronelles.
      34. Creer que de la violencia puede nacer la paz es tan absurdo como pensar que de un huevo de cocodrilo pueden nacer golondrinas.
      35. Es prejudicis, encara que sien presentats com a normes positives de conducta o com a propostes progressistes irrefutables, segueixen essent prejudicis i dissequen sa vitalitat d’es cor humà.
      35. Los prejuicios, aunque sean presentados como normas positivas de conducta o como propuestas progresistas irrefutables, siguen siendo prejuicios y disecan la vitalidad del corazón humano.
      36. Un àngel ès una força espiritual benèfica i protectora que emana de s’omnipresència de Déu.
      36. Un ángel es una fuerza espiritual benéfica y protectora que emana de la omnipresencia de Dios.
      37. Quan qualcú se burla de tu, te critica o te difama ès perque ès un ignorant, ja que de lo que en realitat se burla, critica o difama no ès de tu, sinó d’ets aspectes ocults de sa seva personalitat que inconscientment projecta damunt s’idea que ell té de tu.
      37. Cuando alguien se burla de ti, te critica o te difama es porque es un ignorante, ya que de lo que en realidad se burla, critica o difama no es de ti, sino de los aspectos ocultos de su personalidad que inconscientemente proyecta en la idea que tiene de ti.
(Revista Toc·Toc Balears, nº 4, Mallorca, 2012)

(Revista cultural Tántalo, nº 65, Cádiz, 2012)

*

      38. En es marc d’es respecte integral an es drets humans, per mi es dos valors bàsics són sa vida i sa llibertat.
      38. En el marco del respeto integral a los derechos humanos, para mí los dos valores básicos son la vida y la libertad.
      39. Sa llibertat no ès just llibertat de premsa, de religions, de partits polítics i de sindicats, sinó que també es mitjans de comunicació, ses religions, es partits polítics, es sindicats i totes ses altres estructures socials respectin sa responsable llibertat individual de tots i de cadascun d’es ciutadans.
      39. La libertad no es solamente libertad de prensa, de religiones, de partidos políticos y de sindicatos, sino que también los medios de comunicación, las religiones, los partidos políticos, los sindicatos y todas las demás estructuras sociales respeten la responsable libertad individual de todos y de cada uno de los ciudadanos.
      40. Quan veig es denominats “piquets informatius” de ses vagues transformar-se en piquets coercitius contra sa llibertat individual o grupal de ses persones sent una gran tristesa perque de fet es converteixen en antidemocràtics piquets d’opressió.
     40. Cuando veo los llamados “piquetes informativos” de las huelgas transformarse en piquetes coercitivos contra la libertad individual o grupal de las personas siento una gran tristeza porque de hecho se convierten en antidemocráticos piquetes de opresión.
      41. En sa meva defensa de sa llibertat individual responsable, anc que es consideri convencionalment incorrecte, som capaç inclús de fer un mal educat i no-violent manegot  si se’m priva de sa meva llibertat d’expressió.
      41. En mi defensa de la libertad individual responsable, aunque se considere convencionalmente incorrecto, soy capaz incluso de hacer un maleducado y no-violento corte de manga si se me priva de mi libertad de expresión.
      42. Sa no-violència no té per què esser socialment correcta, pot esser si ès necessari socialment incorrecta, ja que sa seva essència no ès sa convencional correcció social, sinó sa defensa d’es drets humans mitjançant procediments pacífics i no-violents, això ès, que respectin sa vida, sa naturalesa i sa llibertat d’es sers.
      42. La no-violencia no tiene por qué ser socialmente correcta, puede ser si es necesario socialmente incorrecta, ya que su esencia no es la convencional corrección social, sino la defensa de los derechos humanos mediante procedimientos pacíficos y no-violentos, es decir, que respeten la vida, la naturaleza y la libertad de los demás seres.
      43. Es qui boicotegen, marginen, difamen o calumnien ets altres perque no pensen com ells, perque tenen unes idees diferents i les expressen, són simplement persones de mal natural, persones dolentes.
      43. Quienes boicotean, marginan, difaman o calumnian a los demás porque no piensan como ellos, porque tienen unas ideas diferentes y las expresan, son simplemente personas de mal natural, personas malvadas.
      44. Es suposats mestres espirituals i orientadors religiosos que condemnen ets altres per viure i expressar-se segons sa seva manera individual d’esser, no són realment mestres espirituals, sinó bubotes que no mereixen esser escoltades.
      44. Los supuestos maestros espirituales y orientadores religiosos que condenan a los demás por vivir y expresarse según su manera individual de ser, no son realmente maestros espirituales, sino fantasmones que no merecen ser escuchados.
      45. Estic fart d’es qui censuren an ets altres allò que ells mateixos conscient o inconscientment fan, han fet o dissimulen i que, enlloc d’haver-ho superat, reprimeixen o han reprimit en ells mateixos.
      45. Estoy harto de aquellos que censuran a los otros lo que ellos mismos consciente o inconscientemente hacen, han hecho o disimulan y que, en vez de haberlo superado, reprimen o han reprimido en sí mismos.
      46. S’humanitas, única en sa seva concepció teòrica, pren tantes formes individuals com sers humans existeixen i ès es respecte a s’humanitas individual on es manifesta es vertader tarannà democràtic.
      46. La "humanitas", única en su concepción teórica, adquiere tantas formas individuales como seres humanos existen y es en el respeto a la "humanitas" individual donde se manifiesta el verdadero talante democrático.
      47. Sofocant sa llibertat d’es meus veinats sofoc sa meva pròpia llibertat y garantint sa llibertat d’es meus veinats garantesc sa meva pròpia llibertat... però, ès ben clar, això just ho poren entendre es qui es senten o aspiren a sentir-se lliures, no es qui han estat educats per assumir i han assumit es paper de xotets de cordeta.
      47. Sofocando la libertad de mis vecinos sofoco mi propia libertad y garantizando la libertad de mis vecinos garantizo mi propia libertad… pero, claro está, esto sólo lo pueden entender quienes se sienten o aspiran a sentirse libres, no aquellos que han sido educados para asumir y han asumido el papel de borregos.
      48. Aristòtil defineix es ser humà com un animal polític. A voltes pens que jo no dec esser humà, ja que –com ses àguiles i com es còndors- som un animal apolític. Com ells intent volar lo més alt possible i extasiar-me en sa plenitud de ses altures.
      48. Aristóteles define el ser humano como un animal político. A veces pienso que yo no debo ser humano, ya que -como las águilas y como los cóndores- soy un animal apolítico. Como ellos intento volar lo más alto posible y extasiarme en la plenitud de las alturas.

(Revista Toc·Toc Balears, nº 5, Mallorca, 2013)

(Revista cultural Tántalo, nº 67, Cádiz, 2013)

*
      49. Sa moderació engendra moderació i es radicalisme se contagia an es dèbils i tendeix a engendrar radicalismes contraris an es més forts.
      49. La moderación engendra moderación y el radicalismo se contagia a los débiles y tiende a engendrar radicalismos opuestos en los más fuertes.
      50. ¿Sa rua de carnaval? Sí, un zoològic on cadascú exhibeix es pallasso que du dedins...
      50. ¿Desfile de carnaval? Sí, un zoológico donde cada uno exhibe el payaso que lleva dentro...
      51. Sa gran aportació d’Europa a sa filosofia i an es pensament mundial no ès aquesta o aquella religió, aquesta o aquella reforma... sinó s’humanisme.
      51. La gran aportación de Europa a la filosofía y al pensamiento mundial no es ésta o aquella religión, ésta o aquélla reforma... sino el humanismo.
      52. Sa ciència -inclosa sa ciència filològica- no ès dictatorial. Aquells que intenten establir una dictadura política, cultural o ideològica a partir d’hipòtesis o de pressuposts més o manco científics, no són científics, sinó dictadors.
      52. La ciencia -incluida la ciencia filológica- no es dictatorial. Los que intentan establecer una dictadura política, cultural o ideológica a partir de hipótesis o de presupuestos más o menos científicos, no son científicos, sino dictadores.
      53. -¿Saps lo que diuen de tu?
            -No m’interessa! Me’n fot de lo que murmurin ses cuques molles...
      53. -¿Sabes lo que dicen de ti?
     -¡No me importa! Me da lo mismo lo que murmuren las cucarachas...
       54. Ser vegetarià ès simplement més incruent que ser antropòfag, que ser carnívor i que ser omnívor. I això m’ajuda a ser més feliç...
      54. Ser vegetariano es simplemente más incruento que ser antropófago, que ser carnívoro y que ser omnívoro. Y esto me ayuda a ser más feliz...
      55. Ho admetin o no es dogmàtics, sa nostra vida quotidiana està feta de relativitats.
      55. Lo admitan o no los dogmáticos, nuestra vida cotidiana está hecha de relatividades.
      56. Sa sexualitat no ès sa via única, però sí una de ses vies d’autorealització personal i cadascú té es dret natural a desplegar-la i exercir-la d’acord amb sa seva naturalesa individual, respectant sempre sa naturalesa individual, sa llibertat i sa voluntat d’ets altres.
      56. La sexualidad no es la vía única, pero sí una de las vías de autorrealización personal y cada uno tiene el derecho natural a desarrollarla y ejercerla conforme a su naturaleza individual, respetando siempre la naturaleza individual, la libertad y la voluntad de los demás.
      57. Si a través d’es sistema educatiu institucional i a través de s’escola paral·lela es sembren en es nins, adolescents i joves llavors de violència -encara que sia de sa canalitzada violència institucional- no mos estranyem ni mos queixem després que hi haja terroristes, assassins i criminals, ja que segons sa naturalesa de sa llavor que es sembra s’aplega es fruit a s’hora de s’anyada.
      57. Si a través del sistema educativo institucional y a través de la escuela paralela se siembran en los niños, adolescentes y jóvenes semillas de violencia -aunque sea de la canalizada violencia institucional- no nos extrañemos ni nos lamentemos después de que haya terroristas, asesinos y criminales, ya que según la naturaleza de la semilla que se siembra se recoge el fruto a la hora de la cosecha.
      58. Totes ses religions contenen una goteta de sa Veritat, però -desgraciadament- massa amalgamada amb elements humans... i no sempre d’es més nets i nobles.
      58. Todas las religiones contienen una gotita de la Verdad, pero -desgraciadamente- demasiado amalgamada con elementos humanos... y no siempre de los más limpios y nobles.
      59. S’esperit d’es meu esperit -es meu jo íntim més profund- es una espira de sa Llum Divina.
      59. El espíritu de mi espíritu -mi yo íntimo más profundo- es una chispa de la Luz Divina.
      60. Obri ses mans i deixa volar ses papallones que hi tens retengudes...
      60. Abre las manos y deja volar las mariposas que tienes retenidas en su interior...

(Revista Toc·Toc Balears, nº 6, Mallorca, 2013)

(Revista cultural Tántalo, nº 68, Cádiz, 2013)

*
      61. Un d’es pitjors mals de sa nostra societat ès sa pèrdua d’es sentit de sa moderació.
      61. Uno de los peores males de nuestra sociedad es la pérdida del sentido de la moderación.
      62. Ja que en aquest món de relativitats ès impossible viure sense fer voluntària o involuntàriament qualque mal, desig viure causant es major bé i es menor mal possible.
      62. Ya que en este mundo de relatividades es imposible vivir sin ocasionar voluntaria o involuntariamente algún daño, deseo vivir causando el mayor bien y el menor daño posible.
      63. En parlar d’ètica no parl de s’ètica d’aquesta o d’aquella religió, ni de s’ètica d’aquesta o d’aquella societat, sinó de s’ètica universal, això vol dir, de s’ètica en sí, ja que ses ètiques concretes d’aquesta o d’aquella religió, d’aquesta o d’aquella societat estan circumscrites per un aquí i un ara i contaminades p’es prejudicis dominants, expressos o tàcits, de ses col·lectivitats que els sustenten.
      63. Al hablar de ética no hablo de la ética de ésta o de aquella religión, ni de la ética de ésta o aquella sociedad, sino de la ética universal, es decir, de la ética en sí, ya que las éticas concretas de ésta o de aquella religión y de ésta o de aquella sociedad están circunscritas por un aquí y un ahora y contaminadas por los prejuicios dominantes, expresos o tácitos, de las colectividades que las sustentan.
      64. S’ètica universal no ès una ètica heterònoma, sinó una ètica autònoma que troba es seu estar essent a sa veu interior de sa consciència i es seu esser a sa regla d’or de sa conducta humana, regla d’or de sa conducta humana que roman latent a totes ses religions i a totes ses ses filosofies ètiques de sa vida i que diu: "Estima es teu proïsme com a tu mateix, no facis an ets altres allò que no voldries que ets altres et fessin a tu, fes an ets altres allò que voldries que ets altres et fessin a tu, perque tots som germans i perque allò que sembris, més prest o més tard, això mateix recolliràs".
      64. La ética universal no es una ética heterónoma, sino una ética autónoma que encuentra su estar siendo en la voz interior de la conciencia y su ser en la regla de oro de la conducta humana, regla de oro de la conducta humana que permanece latente en todas las religiones y en todas las filosofías éticas de la vida y que dice: "Ama al prójimo como a ti mismo, no hagas a los demás lo que no quisieras que los demás hicieran contigo, haz a los demás lo que quisieras que los demás hicieran contigo, porque todos somos hermanos y porque lo que siembres, más pronto o más tarde, eso mismo recogerás".
      65. A s’educació hen de recobrar s’eix de ses virtuts cardinals, prudència, justícia, fortalesa i temperança, per sa formació d’es caràcter i de sa personalitat.
      65. En la educación hemos de recuperar el eje de las virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, para la formación del carácter y de la personalidad.
      66. Hi ha una generositat en es donar i una generositat en es rebre... I si difícil ès sa primera molt més difícil ès sa segona.
      66. Existe una generosidad en el dar y una generosidad en el recibir... Y si difícil es la primera mucho más difícil es la segunda.
      67. Es déus que ets humans adoren no són generalment es Déu únic i universal, sinó concepcions limitades, cares o reflexos personificats d’es Déu sens forma... Llàstima que qualque vegada just en sien grosseres caricatures.
      67. Los dioses que los humanos adoran no son generalmente el Dios único y universal, sino concepciones limitadas, caras o reflejos personificados del Dios sin forma... Lástima que algunas veces sólo se trate de burdas caricaturas.
      68. En anar a una font per refrescar-me i beure no em deman si sa font existeix o no existeix, si ès real o pura apariència fenomènica, si ès eterna o temporal, si té intel·ligència o si ès una força cega de sa naturalesa, sinó que m’hi acost, em refresc i bec. Igual en acostar-me interiorment a Déu no em deman res, sinó que senzillament em refersc i bec.
      68. Cuando voy a una fuente para refrescarme y beber no me pregunto si la fuente existe o no existe, si es real o pura apariencia fenoménica, si es eterna o temporal, si tiene inteligencia o si es una fuerza ciega de la naturaleza, sino que me acerco, me refresco y bebo. Igualmente cuando me acerco interiormente a Dios no me pregunto nada, sino que sencillamente me refresco y bebo.
      69. Sa moderació ha estat, ès i ha de seguir essent una de ses característiques fonamentals d’es ‘Dia Escolar de sa No-violència i sa Pau’. Qualsevol manipulació d’es DENIP per difondre partidismes o extremismes ès contrària an es seu esperit fundacional i a sa vertadera educació en i per sa no-violència i sa pau.
      69. La moderación ha sido, es y debe seguir siendo una de las características fundamentales del ‘Día Escolar de la No-violencia y la Paz’. Cualquier manipulación del DENIP para difundir partidismos o extremismos es contraria a su espíritu fundacional y a la verdadera educación en y para la no-violencia y la paz.
      70. N’hi ha que creuen conèixer-te molt bé, però lo únic que coneixen ès s’estereotip que se n’han fabricat.
      70. Hay personas que creen conocerte muy bien, pero lo único que conocen es el estereotipo que de ti ellos se han fabricado.
      71. Si ets amable no just faràs més feliços ets altres, sinó que també tu seràs més feliç.
      71. Si eres amable no sólo harás más felices a los demás, sino que también tú serás más feliz.
      72. Crec en una Potència desconeguda, incognoscible, inconcebible i inefable que ès s’origen de tot s’univers visible i invisible. An aquesta Potència amagada, que ès s’arrel de totes ses potències intermitges, l’anomen Déu.
      72. Creo en una Potencia desconocida, incognoscible, inconcebible e inefable que es el origen de todo el universo visible e invisible. A esta Potencia oculta, que es la raíz de todas las potencias intermedias, la llamo Dios.

(Revista Toc·Toc Balears, nº 7, Mallorca, 2013)

(Revista cultural Tántalo, nº 69, Cádiz, 2013)

*

     73. Per bé que no sia exacte, Déu podria esser comparat amb s’aire. Encara que no veim s’aire, sense ell no ès possible respirar. Igualment, anc que no vegem a Déu, sense Ell no ès possible existir.

      73. Si bien no es exacto, Dios podría ser comparado con el aire. Aunque no vemos el aire, sin él no es posible respirar. Igualmente, aunque no veamos a Dios, sin Él no es posible existir.

      74. Ses nostres vides individuals, errants per distints camins de s’existència, conflueixen dins s’oceà de s’Esperit Diví.

      74. Nuestras vidas individuales, errantes por distintos caminos de la existencia, confluyen en el océano del Espíritu Divino...

      75. Sentir-nos germans de tots ets sers –sense distinció ni discriminació de forma, raça, sexe, modalitat sexual, llengo, nacionalitat, ideologia ni religió- ès sa primera passa per s’amor fratern universal.

      75. Sentirnos hermanos de todos los seres -sin distinción ni discriminación de forma, raza, sexo, modalidad sexual, lengua, nacionalidad, ideología ni religión- es el primer paso para el amor fraterno universal.

      76. Sa comprensió de sa germanor universal ès sa porta, sa no-violència ès es camí i sa pau ès es resultat.

      76. La comprensión de la hermandad universal es la puerta, la no-violencia es el camino y la paz es el resultado.

      77. S’educació no-violenta i pacificadora ès aquell enfocament de s’educació que té com a objecte es desplegament de valors i actituds d’amor universal, tolerància, solidaritat, compassió, respecte p’es drets humans, no-violència i pau.

      77. La educación no-violenta y pacificadora es aquel enfoque de la educación que tiene por objeto el desarrollo de valores y actitudes de amor universal, tolerancia, solidaridad, compasión. respeto por los derechos humanos, no-violencia y paz.

      78. Ès un miratge pensar que qualsevol temps passat fou millor. Es temps millor ès s’instant que tenim ara.

      78. Es un espejismo pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor. El tiempo mejor es el instante que tenemos ahora.

      79. Sa religió ès sa relació i sintonia entre es jo individual i es Jo universal, sa mística ès s’unió d’ambdós i sa poesia mística ès simplement s’expressió poètica d’aquesta experiència.

      79. La religión es la relación y sintonía entre el yo individual y el Yo universal, la mística es la unión de ambos y la poesía mística es simplemente la expresión poética subjetiva de esta experiencia.

      80. Sa religió natural es recolza damunt un tríptic de sentiments format p’es sentiment de fe, es sentiment d’amor universal (que inclou es de compassió) i es sentiment de no-violència o respecte per sa vida de tots es sers.

      80. La religión natural se apoya en un tríptico de sentimientos formado por el sentimiento de fe, el sentimiento de amor universal (que incluye el de compasión) y el sentimiento de no-violencia o respeto por la vida de todos los seres.

      81. Ès savi donar consells savis, però tal volta més savi que donar consells savis sia no donar consells.

      81. Es sabio dar consejos sabios, pero tal vez más sabio que dar consejos sabios sea no dar consejos.

      82. Quan es reuneixen es corbs no conviden a ses àguiles.

      82. Cuando se reúnen los cuervos no invitan a las águilas.

      83. Més val una mica de bondat que tones de coneixements metafísics i quintars de teories i divagacions sobre ètica.

      83. Más vale una migaja de bondad que toneladas de conocimientos metafísicos y quintales de teorías y divagaciones sobre ética.

      84. Hi ha moltes de coses perfectibles, però a vegades no ès es moment oportú per modificar-les, ja que una modificació no implica necessàriament una millora.

      84. Hay muchas cosas perfectibles, pero a veces no es el momento oportuno para modificarlas, ya que una modificación no implica necesariamente una mejora.

(Revista Toc·Toc Balears, nº 8, Mallorca, 2014)

(Revista cultural Tántalo, nº 70, Cádiz, 2013)


*

      85. En aquesta vida un reb moltes de punyalades per s'esquena... Millor no enfadar-s'hi, ja que es qui peguen punyalades per s'esquena són miserables que no són dignes d'es nostro enfado, sinó de sa nostra indiferència.
      85. En esta vida uno recibe muchas puñaladas traperas... Mejor no enfadarse, ya que quienes dan puñaladas traperas son miserables que no son dignos de nuestro enfado, sino de nuestra indiferencia.
      86. Es líders monomaníacs, obsessos i que donen matraca acaben avorrint i fent-se insuportables p'ets altres.
      86. Los líderes monomaníacos, obsesos y machacones terminan aburriendo y haciéndose insoportables para los demás.
      87. Parafrasetjant En Cervantes, podríem dir: Moderació, al·lots, moderació, perque tots ets extremismes són dolents.
      87. Parafraseando a Cervantes, podríamos decir: Moderación, muchachos, moderación, porque todos los extremismos son malos.
      88. Literatura mallorquina? Literatura endèmica de "capelletes". Si éts de sa capelleta comptes, si no ho éts et marginen i "ja no existeixes"...
      88. ¿Literatura mallorquina? Literatura endémica de "capelletes". Si eres de la capillita cuentas, si no lo eres te marginan y "ya no existes"...
      89. Sovint s'estètica d'una cultura o d'una religió mos enlluernen i mos enganen sobre es seu currículum ocult.

      89. Frecuentemente la estética de una cultura o de una religión nos deslumbran y nos engañan sobre su currículum oculto.

      90. Cap terrorista haurà complit amb ses víctimes fins que aconseguesqui que aquestes ressuscitin. Estarà defora de sa presó però ses seves mans segueixen i seguiran èticament brutes de sang per a sempre.
      90. Ningún terrorista habrá cumplido con las víctimas hasta que consiga que éstas resuciten. Estará fuera de la cárcel pero sus manos siguen y seguirán éticamente manchadas de sangre para siempre.
      91. Sa felicitat ès un estat plaent resultant de sentir-se cadascú a gust amb ell mateix.
      91. La felicidad es un estado placentero resultante de sentirse cada uno a gusto consigo mismo.
      92. S'educació no-violenta i pacificadora no ès una acció exterior, sinó una flama interior que s'ha de conrar per convertir-la en cultura.

      92. La educación no-violenta y pacificadora no es una acción exterior, sino una llama interior que hay que cultivar para convertirla en cultura.

      93. "Tots ets homos som germans" va escriure En Gandhi, però desgraciadament n'hi ha massa que s'empenyen en intentar demostrar lo contrari.
      93. "Todos los hombres somos hermanos" escribió Gandhi, pero desgraciadamente hay demasiados que se empeñan en intentar demostrar lo contrario...
      94. Independentment d'es seu significat etimològic -tant si ès es d' "amor a sa sapiència" o ès es de "sapiència de s'amor"- per mi sa filosofia ès sa reflexió sobre es valors i ses vies d'actualització d'es mateixos en bens, això ès, en actes de valor.
      94. Independientemente de su significado etimológico -ya sea el de "amor a la sabiduría" o el de "sabiduría del amor"- para mí la filosofía es la reflexión sobre los valores y las vías de actualización de los mismos en bienes, o sea, en actos de valor.
      95. Desconfiï de sa gent que erigeix i manté dogmes per dominar sa ment d'ets altres, tant si són dogmes religiosos, culturals, lingüístics, polítics o de qualsevol altra casta... No me'n fiï!
      95. Desconfío de la gente que erige y mantiene dogmas para dominar la mente de los demás, ya sean dogmas religiosos, culturales, lingüísticos, políticos o de cualquier otra clase... ¡No me fío!
      96. S'esperit ètic d'amor i de compassió per tots es sers ès una energia espiritual que actua dins s'humanitat p'es triomf d'es bé.
      96. El espíritu ético de amor y de compasión para todos los seres es una energía espiritual que actúa en la humanidad por el triunfo del bien.
      97. S'actual denominació d'autonomies històriques ès antihistòrica, ja que tots ets antics reines integrats dins Espanya són vertaderes autonomies històriques.
      97. La actual denominación de autonomías históricas es antihistórica, ya que todos los antiguos reinos integrados en España son las verdaderas autonomías históricas.
      98. Sincerament ho he de reconèixer: Jo som un d'es desencantats y desenganats de sa democràcia,
      98. Sinceramente, he de reconocerlo: Yo soy uno de los desencantados y desengañados de la democracia.
      99. No n'hi ha prou que ses majories respectin a ses minories, sinó que també ses minories has de respectar a ses majories, i ses unes i ses altres han de respectar a ses minories que hi ha dins ses minories.
      99. No basta con que las mayorías respeten a las minorías, sino que las minorías deben también respetar a las mayorías, y unas y otras deben respetar a las minorías que están dentro de las minorías.
      100. Poder i santedat units? Francament, m'estim més sa senzilla santedat de Jesús de Nazareth, allunyat de totes ses estructures de poder
      100. ¿Poder y santidad unidos? Francamente, prefiero la sencilla santidad de Jesús de Nazareth, alejado de todas las estructuras de poder.
      101. En contra de s'acossament escolar i p'es respecte integral a s'individualitat!

      101. ¡En contra del acoso escolar y por el respeto integral a la individualidad!

      102. -Déu m'ha parlat! Déu m'ha parlat i m'ha dit lo que hem de fer...
      -Idò, sense fer mal an ests altres, tu has de fer lo que Ell t'ha dit. Quan vulgui que ho faci jo m'ho dirà directament a mi mateix...
      102. -¡Dios me ha hablado! Dios me ha hablado y me ha dicho lo que debemos hacer...

       -Entonces, sin dañar a los demás, tú debes hacer lo que Él te ha dicho. Cuando quiera que lo haga yo me lo dirá directamente a mí mismo...

(Revista Toc·Toc Balears, nºs 11 i 12, Mallorca, 2014)

(Revista cultural Tántalo, nº 74, Cádiz, 2015)

*

      103. Un sistema filosòfic no ès més que un conjunt coherent de pensaments damunt s'existència, es cosmos i sa realitat transcendent.

      103. Un sistema filosófico no es más que un conjunto coherente de pensamientos sobre la existencia humana, el cosmos y la realidad trascendente.

      104. Per tot hi ha persones roïnes que intenten fer mal an ets ideals d'ets altres.

      104. En todas partes hay personas ruines que intentan dañar los ideales de los demás.

      105 Nació? Pàtria? Nació o pàtria ès un solar geogràfic de convergència històrica.

      105. ¿Nación? ¿Patria? Nación o patria es un solar geográfico de convergencia histórica.

      106. Defensar una persona en contra d'una injustícia sofrida no vol dir defensar ni compartir tot es seu pensament.

      106. Defender a una persona contra una injusticia sufrida no significa defender ni compartir todo su pensamiento.

      107. Una mentida no se converteix en veritat perque tengui molts de seguidors i una veritat no se converteix en falsedat perque sien pocs es qui hi creguin.
      107. Una mentira no se convierte en verdad porque tenga muchos seguidores y una verdad no se convierte en falsedad porque sean escasos los que crean en ella.
      108. Tenc s'impressió que es premis i ses subvencions culturals, literàries i artístiques poques vegades serveixen per potenciar es millors, ja que són una coca on, com a mosques, acudeixen molts de mediocres i vividors...
      108. Tengo la impresión de que los premios y las subvenciones culturales, literarias y artísticas pocas veces sirven para potenciar a los mejores, ya que son una tarta a la que, como moscas, acuden muchos mediocres y vividores...
      109. Ses modalitats dialectals són ses rels de s'abre de s'idioma. Com més fortes sien ses rels més fort serà s'abre.

      109. Las modalidades dialectales son las raíces del árbol del idioma. Cuanto más fuertes sean las raíces más fuerte será el árbol.

      110. Ses mateixes universitats han degradat es títols de "doctor honoris causa" en malgastar-los amb polítics i "famosos" de pacotilla.

      110. Las mismas universidades han degrado los títulos de “doctor honoris causa” al malgastarlos con políticos y “famosos” de pacotilla.

      111. En nom de quin déu m'estàs xerrant? En nom d'es déu d'es fanàtics i d'ets inquisidors? Aquest déu, si existeix, no m'interessa!
      111. ¿En nombre de qué dios me estás hablando? ¿En nombre del dios de los fanáticos e inquisidores? ¡Ese dios, si existe, no me interesa!

      112. A part d'es seu valor transcendent, s'oració ajuda a canalitzar i a sublimar es sentiments y a apaivagar sa ment i es cor.

      112. Aparte de su valor trascendente, la oración ayuda a canalizar y sublimar los sentimientos y a apaciguar la mente y el corazón.
      113. No m'agraden es jocs ni ses festes que trivialisen sa vida, sa mort i sa transcendència. Els consider antieducatius i i trivials.
      113. No me agradan los juegos ni los festejos que trivializan la vida, la muerte y la trascendencia. Los considero antieducativos y banales.
      114. Enc que a voltes sia inevitable, es contacte amb sa gent vulgar sempre mos deixa ferits o apesarats.
      114. Aunque sea a veces inevitable, el contacto con el vulgo siempre nos deja heridos o apesadumbrados.
      115. Sa pau armada no ès pau vertadera, sinó guerra latent.
      115. La paz armada no es paz verdadera, sino guerra latente.
      116. An ets inicis d'ets anys 60 a sa meva moto i an es meu cotxo hi diua s'adhesiu "Europa Unida". 50 anys més tard, pens: Valia la pena?

      116. En los inicios de los años 60 en mi moto y en mi coche llevaba la pegatina "Europa Unida". 50 años después, pienso: ¿Valía la pena?

      117. Es pacifista no-violent ha de viure de sa seva feina personal.

      117. El pacifista no‑violento debe vivir de su trabajo personal.

      118. De s'esperit de violència neixen ses discòrdies i ses guerres i de s'esperit de no-violència neixen sa concòrdia i sa pau.

      118. Del espíritu de violencia nacen las discordias y las guerras y del espíritu de no‑violencia nacen la concordia y la paz.
      119. Millor callar que discutir amb dogmàtics... No oblidem que dogmàtics i fanàtics rimen en consonant.

      119. Mejor es callarse que discutir con dogmáticos... No olvidemos que dogmáticos y fanáticos riman en consonante.

      120. M'entristeix veure com sa discòrdia està obrint ferides que tardaran en curar-se i cicatrisar.
      120. Me entristece ver como la discordia está abriendo heridas que tardarán en curarse y cicatrizar.

      121. Es temps i es silenci són dos remeis que ho curen tot.

     121. El tiempo y el silencio son dos remedios que lo curan todo...
      122. Enc que qualque vegada me resulta difícil, m'esforç en exercitar s'optimisme segons es principi d'En Leibnitz que diu que en aquest món "tot succeiex per bé".
      122. Aunque algunas veces me resulta difícil, me esfuerzo en ejercitar el optimismo según el principio de Leibniz de que en este mundo "todo sucede para bien".

      123. Qui presumeix d'astúcia no ès un astut sinó un neci. Es vertaderament astut sap guardar silenci.

      123. El que presume de astucia no es un astuto sino un necio. El verdaderamente astuto sabe guardar silencio.

      124. Una barca que va a sa deriva pot acabar embarrancada o estrellant-se contra ses roques, per molt que els dolgui an es qui menen, admiren i estimen sa barca. Igualment, una democràcia debilitada està abocada an es caos o a sa dictadura. Convé reflexionar-hi!

      124. Una barca que va a la deriva puede terminar embarrancada o estrellándose contra las rocas, por mucho que les duela a quienes conducen, admiran y aman la barca. Igualmente, una democracia debilitada está abocada al caos o a la dictadura. ¡Conviene reflexionar!

      125. Sies naturalment bondadós amb sos altres, però no massa, no sia que ses persones poc formades et prenguin per beneit.

      125. Sé naturalmente bueno con los demás, pero no en exceso, no sea que las personas poco formadas te tomen por tonto.

      126. A ses actuals circumstàncies necessitam centrar sa nostra meditació en es mantra teosòfic "pau a tots es sers" (Sa Veu d'es Silenci).

      126. Necesitamos en las actuales circunstancias centrar nuestra meditación en el mantra teosófico "paz a todos los seres" (La Voz del Silencio)

(Inèdit en mallorquí)

(Revista cultural Tántalo, nº 75, Cádiz, 2015)

*


      127.  Urge despertar el sentido de los valores de amor universal, fraternidad, compasión, tolerancia, no‑violencia y paz en el campo de la autorrealización personal, en el círculo de las relaciones humanas y de nuestras relaciones con todos los seres y, en consecuencia, en la esfera de la educación.
      128. Cada pueblo, no en línea recta, sino en zigzag, va labrando su propio futuro...
      129. Como idealista práctico intento no olvidar el consejo evangélico de “sed cándidos como las palomas y prudentes como las serpientes”.
       130. Este mundo tal vez no sea el mejor de los mundos posibles, pero es el único que tenemos...
      131. 'Et in Terra pax hominibus bonae voluntatis'... Un bella utopía que algunos se empeñan en hacer añicos...
      132. Soy partidario de la no-violencia y estoy en contra de todas las formas de violencia sin excepción, pero no soy perfecto.
      133. Austeridad, autonomía personal y menosprecio de las convenciones sociales, tres virtudes estoicas que admiro.
      134. La envidia es la madre de la calumnia y de la difamación y las tres son propias de mentes mezquinas...
      135. Ser bueno no significa dejarse tomar el pelo. Saber decir NO a tiempo es importante en la formación del carácter.
      136. En todas las tradiciones hay una religiosidad intimista independiente de las ortodoxias, si bien éstas tratan de manejarla a su servicio.
      137. Sobran fanáticos que intentan imponer sus ideas a los demás y que condenan y marginan a quienes se mantienen independientes.
      138. Muchas veces el afán de poder no es más que una lucha inconsciente contra el propio complejo de inferioridad.
      139. En el momento actual y ante la radicalización de algunas ideologías las simpatías de antaño pueden estar ya caducadas.
      140. Fanáticos siempre los ha habido y los habrá. Tú no discutas, simplemente pasa de ellos y haz tu vida.
      141. Los prejuicios nos mantienen encadenados y nos obstruyen la apertura y la evolución hacia nuevos horizontes.
      142. Reconocer un error y rectificar es atributo de un carácter fuerte. Empecinarse en los errores es propio de caracteres débiles e inseguros.
      143. En el trasiego del mundo actual podemos encontrar apoyo personal en la meditación frecuente.
      144. No dejes pasar el día sin regalar una sonrisa a alguien. Sé un sembrador de sonrisas...

(Revista cultural Tántalo, nº 84, Cádiz, 2018)


Llorenç Vidal

 

 

* * *

 

 

* * *