LINK: https://denippaz.wordpress.com/ponent/

PONENT

-quaderns literaris, cuadernos literarios-

 

Revista mallorquina de literatura i poesia. Portaveu del DENIP

Revista mallorquina de literatura y poesía. Portavoz del DENIP

 

Director: Llorenç Vidal.

 

 

PONENT, VII, dibuix / dibujo de Pau Fornés

 

Els Quaderns Literaris PONENT, sorgits del grup d'estudiants denominat "Tertúlies Marian Aguiló" i el primer número dels quals  -una mica grenyal i molt atrevit, com a obra que fou de joves tan intrèpids com inexperts-  va sortir l'any 1956, comprenen dues etapes:

1. Una extensa primera etapa, dedicada principalment, però no exclusiva, a la literatura, especialment a la mallorquina, i que va des de 1956 fins a 1974, amb un total de 72 números, gran varietat de col.laboracions, numerosos exemplars monogràfics, separates, llibres i opuscles anexes, la continuació de la col.lecció poètica "La Font de les Tortugues" / "Sa Font de ses Tortugues", des del seu número 5 al 22, així com l'organització d' intercanvis i actes diversos: tertúlies literàries, lectures, homenatges (com l'homenatge als Reis de Mallorca en el Panteó Reial de la Seu de Palma el 31 de desembre de 1960), la "Copa d'Argent de les Lletres Balears", etc., i

2. Una segona etapa, des de 1975 fins a 1983, amb un total de 20 quaderns, dedicats, com a òrgan promotor de l'Espiritualitat i l'Educació No-violenta i Pacificadora, a ser el portaveu de l'obra del "Dia Escolar de la No-violència i la Pau" (DENIP), amb una intenció, amplària i profunditat de missatge que sobrepassa la humil dimensió d'aquesta revista, en la qual va ser publicada la primera crida  -la crida fundacional-  del DENIP, en texte trilingüe datat a 1 de gener de 1964 (PONENT, n.º XXIX-XXX, tardor-hivern 1963), així com les successives, fins a 1983, any de la finalització dels quaderns literaris.

Durant les seves dues etapes PONENT, que va combinar regionalisme i universalisme, es va distingir per la independència ideològica, el foment del sentit de la balearitat, el pluralisme d'opinions i un eclecticisme moderat davant les questions contradictòries, característiques que no li han estat perdonades pels adictes a determinats dogmatismes, integrismes i grups intransigents de pressió social.

Actualment els Quaderns Literaris PONENT  -amb els seus encerts i els seus errorrs (un dels quals va ser l'ús quasi exclusiu de l'article alveolar en detriment de l'article sibilant), com totes les coses humanes-  són un bell record per tots els qui sense prejudicis saben apreciar la seva aportació al camp de la literatura, de la poesia, de l'art i de l'educació per a la tolerància, la no-violència i la pau.

A tots els qui els feren possibles, col.laboradors, amics i suscriptors, va dedicada aquesta breu recapitolació informàtica.

.

.

PONENT, XX, dibuix / dibujo de Biel Vallès

.

Los Cuadernos Literarios PONENT, surgidos del grupo de estudiantes denominado "Tertulias Mariano Aguiló" y cuyo primer número  -un poco inmaduro y muy atrevido, como obra de jóvenes tan intrépidos como inexpertos-  apareció en 1956, abarcan dos etapas:

1. Una extensa primera etapa, dedicada principal, pero no exclusivamente, a la literatura, en especial a la mallorquina, y que va desde 1956 hasta 1974, con un total de 72 números, gran variedad de colaboraciones, numerosos ejemplares monográficos, separatas, libros y opúsculos anexos, la continuación de la colección poética "La Font de les Tortugues" / "Sa Font de ses Tortugues", desde su número 5 al 22, amén de la organización de intercambios y actos diversos: tertulias literarias, lecturas, homenajes (como el homenaje a los Reyes de Mallorca en el Panteón Real de la Catedral de Palma el 31 de diciembre de 1960), la "Copa de Plata de las Letras Baleares", etc., y

2. Una segunda etapa, desde 1975 hasta 1983, con un total de 20 cuadernos, dedicados, como órgano promotor de la Espiritualidad y la Educación No-violenta y Pacificadora, a ser el portavoz de la obra del "Día Escolar de la No-violencia y la Paz" (DENIP), con una intención, amplitud y profundidad de mensaje que sobrepasa la humilde dimensión de esta revista, en la que fue publicado en primer llamamiento  -el llamamiento fundacional-  del DENIP, en texto trilingüe y fechado a 1 de enero de 1964 (PONENT, n.º XXIX-XXX, otoño-invierno 1963), así como los sucesivos hasta 1983, año de la finalización de los cuadernos literarios.

Durante sus dos etapas PONENT, que combinó regionalismo y universalismo, se distinguió por la independencia ideológica, el fomento del sentido de la balearidad, la pluralidad de opiniones y un eclecticismo moderado frente a las cuestiones contradictorias, características que no le han sido perdonadas por los adictos a determinados dogmatismos, integrismos y grupos intransigentes de presión social.

Actualmente los Cuadernos Literarios PONENT  -con sus aciertos y sus errores (uno de los cuales fue el uso casi exclusivo del artículo alveolar en detrimento del artículo sibilante), como todo lo humano-  son un bello recuerdo para todos los que sin prejuicios saben apreciar su aportación en el campo de la literatura, de la poesía, del arte y de la educación para la tolerancia, la no-violencia y la paz.

A todos los que los hicieron posibles  -colaboradores, amigos y suscriptores-  va dedicada esta breve recapitulación informática.

.

.

PONENT, XXIII, dibuix / dibujo de Josep Coll Bardolet

.

PONENT: ÍNDEX DE NÚMEROS MONOGRÀFICS I SEMIMONOGRÀFICS:

 ÍNDICE DE NÚMEROS MONOGRÁFICOS Y SEMIMONOGRÁFICOS:

 

PONENT, IX, tardor 1958, HOMENATGE A CHOPIN.

PONENT, XI, primavera 1959, V CENTENARI D'AUSIÀS MARCH.

PONENT, XIII, tardor 1959, HOMENATGE PÒSTUM A M. A. SALVÀ, LL. RIBER, LÓPEZ-PICÓ I C. RIBA.

PONENT, XVII, tardor 1960, HOMENATGE A MENORCA.

PONENT, XXIII, primavera 1962, I CENTENARI DE MN. ALCOVER.

PONENT, XXVI, hivern 1962, VIGÈNCIA DE RAMON LLULL. VII CENTENARI DE LA SEVA CONVERSIÓ.

PONENT, XXVII-XXVIII, primavera-estiu 1963, EL MESTRE ANDREU TORRENS.

PONENT, XXXI-XXXII, primavera-estiu 1964, AIXÍ ÉS EL MÓN, Esperpent en un acte original d'En Martí Mayol i Moragues.

PONENT, 45-46, tardor 1967 - hivern 1967-68, PETIT LLIBRE D'UN SOLITARI. Paràbola pacifista d'En Llorenç Vidal (1ª edició, incompleta).

PONENT, 51-52, primavera-estiu 1969, UN DOBLE CENTENARI: MAHATMA GANDHI I MARIA ANTÒNIA SALVÀ.

PONENT, 63-64, tardor-hivern 1972, TALAIOT DEL VENT d'En Llorenç Vidal (2ª  edició augmentada i definitiva).

PONENT, 71-72 (darrer número de la primera etapa, 1974), PETIT LLIBRE D'UN SOLITARI -paràbola pacifista- d'En Llorenç Vidal (3ª edició). Edició commemorativa del Vintè Aniversari dels quaderns literaris "Ponent" (1954-1974) i del Vè. Centenari de la impressió del primer llibre en la nostra llengua, les "Trobes en Lahors de la Verge Maria" (1474-1974).

PONENT, II etapa, nº.10-11 (1977), PEQUEÑO LIBRO DE UN SOLITARIO de Llorenç Vidal (4ª edición), versión española realizada sobre el texto de la 3ª edición catalana-valenciana-balear  de 1974. Esta versión fue reeditada, más tarde, por Edtorial Luis Cárcamo (5ª edición, Madrid, 1981).

PONENT, II etapa, nº 19 (1981), IDEARIO NO-VIOLENTO (33 preguntas y respuestas sobre la No-violencia y la Paz) de Llorenç Vidal y Eulogio Díaz del Corral.

PONENT, II etapa, nº 20 y último (1982-83), EL JOVEN BUSCADOR DE LA PAZ de Llorenç Vidal.

 

 

PONENT,  XXXV-XXXVI, dibuix / dibujo de Joan Gibert

 

COPA D'ARGENT DE LES LLETRES BALEARS

COPA DE PLATA DE LAS LETRAS BALEARES

 

Foren distingits amb la Copa d'Argent de les Lletres Balears,

en les seves tres edicions els poetes:

Fueron distinguidos con la Copa de Plata de las Letras Baleares,

en sus tres ediciones, los poetas:

 

1961: Guillem Colom i Ferrà.

1963: Llorenç Moyà Gilabert.

1965: Miquel Dolç i Dolç.

 

Després de 1965 es va interrompre aquesta activitat.

Después de 1965 se interrumpió esta actividad.

 

 

PONENT,  XLI-XLII, dibuix / dibujo de Josep Mª Miró Llull

.

PONENT: ÍNDEX DE POETES I ESCRIPTORS / ÍNDICE DE POETAS Y ESCRITORES (Nota: Quan un poeta o escriptor ha usat dues formes del seu nom, va en negreta la més usual i s continuació, entre parèntesis i en cursiva la manco freqüent. S'han respectat escrupulosament els pseudònims. Per ara no s'inclouen les signatures amb simples inicials sense referència de nom a qualque altre article, els col.lectius ni els autors de frases i cites aïllades. El nom o les inicials dels traductors s'indiquen únicament quan no figura el texte en la llengua original. / Cuando un poeta o escritor ha usado dos formas de su nombre, va en negrilla la más usual y entre paréntesis la menos fecuente. Se han respetado escrupulosamente los seudónimos. Por ahora no se incluyen las firmas con simples iniciales sin referencia de nombre en algún otro artículo, los colectivos ni los autores de frases y citas aisladas. El nombre o las iniciales de los traductores se indican solamente cuando no figura el texto en la lengua original.):

.

.A. Sofía Acosta, Antoni M.ª Alcover (En Jordi d'es Recó), L'Amo'n Xesc, Anònim de la "Vida Coetània" llatina (Trad. de Fra Marià Valls), Anònims Nàhuatls (Trad. de Llorenç Vidal), Javier Anso Bernad, Jean Arabia (Trad. de L.V.), M. Arbona, Enric Arbós i Canyelles, Arlequí, Francesc Armengot, Julia R. Arroyo, Francesc d'Assis (Trad. de Llorenç Vidal), Miguel Ángel Asturias (Trad. de Rolando A. Vega).

B. Vicent Badia i Marín, Pau Baltà, Joan Barat, Bartomeu Barceló, Miquel Barceló, Josep Bauçà i Pisà, M. Bauçà i Pisà, Miquel Bauçà, Charles Baudelaire (Trad. de Marià Villangómez Llobet), Louis Bayle (Trad. de Fèlix Cucurull), Gottfried Benn (Trad. de Guillem Nadal), Roger Bodart (Trad. de Llorenç Vidal), Miquel Bota Totxo, Buda.

C. Servando Camúñez, Matilde Camúñez Benjumea, Ferran Canyameres, Josep Carner, Àngel Cao, Josep Capó (J. Capó), Osvald Cardona, Xavier Casp, Manuel de Castro (Trad. de Fèlix Cucurull), Albert Chantraine, Frederic Chopin (Trad. de Llorenç Vidal), Antoni Closas, Bartomeu Coll, Guillem Colom (Guillem Colom i Ferrà), Joan Colomines i Puig, Gabriel Cortès, Miquel Costa i Llobera (M. Costa i Llobera), Fèlix Cucurull.

D. Vimala Devi (Trad. de Mateu Vidal), Eulogio Díaz del Corral, Miquel Dolç, M. Pastora Dono, Camille Drevet  (Trad. de L.V.).

E. Josep Ensenyat (Josep Enseñat), Francesca Ensenyat i Seguí, Frederic Erdozaín, L'Ermità dels Alps, Agustí Esclasans, Salvador Espriu, Antoni Esteva.

F. Nils Ferlin (Trad. de Dag E. Schedin - J. M.ª Palau), Marina Fernández, Tomeu Fiol, Raoul Follereau (Trad. A. de la Fuente Adávez), Miquel Forteza, Natércia Freire  (Trad. de Fèlix Cucurull i de L. Vidal), A. de la Fuente Adávez.

G. José Luis Gallego (Trad. de Fèlix Cucurull), Mahatma Gandhi, Miquel Gayà, Nicolau Primitiu Gómez Serrano (Nicolau Primitiu), Robert Graves (Trad. de Josep M.ª Palau i Camps), Bartomeu Guasp Gelabert.

J. Joan Julià Maimó, Juan XXIII.

K. Kabir, Omar Kheyyam.

H. Rudolf Hagelstange (Trad. de Guillem Nadal), Hemacandra (Versió de L.V.), C. F. G. Hogewind (Trad. de Jaume Martí).

L. Lao-Tse, Félix Léon (Trad. de L. V.), Stella Leonardos (Trad. per Fèlix Cucurull), Louis Lippens (Trad. de Armando Rojo), Máximo Lisboa, J. Lladó i Ferragut, Francesc Llimargas Riera, Josep Maria Llompart (Josep M.ª Llompart), Carlos Loures (Trads. de M. Pastora Dono i Ll. Vidal i de Fèlix Cucurull).

.

.

PONENT, 49-50, dibuix / dibujo de Miquel Morell

.

M. Josep M.ª Magrinyà Caralt, J. A. Malaret, Jaume Martí, Miquel Martí Pol, Robert Marty, J. Mascaró Pasarius, Sion Mateu, Martí Mayol i Moragues (Martí Mayol), Desirée Meyer, Gregori Mir Mayol, Maria Clara Mir, Josep Maria Miró Llull, Gabriela Mistral (Trad. de Llorenç Vidal), Antoni Moll Camps, Josep M.ª Monill i Oriola (Josep M. Monill i Oriola, Josep M.ª Monill), Llorenç Moyà Gilabert (Ll. Moyà Gilabert, Llorenç Moyà Gilabert de la Portella, Ll. M. G.), J. Mas Porcel.

N. Guillem Nadal, Jaume Negre Vich (Jaume Negre), Amado Nervo.

O. Carlos de Oliveira (Trad. de Fèlix Cucurull), Pere Orpí Ferrer.

P. Pacíficus, Josep M.ª Palau i Camps (Josep M. Palau i Camps, J. M.ª Palau, J. M. P. i C.), Giovanni Papini (Trad. de J. O. B.), Pere Parpal i Lladó (Pere Parpal, Pere Parpal Lladó), Boris Pasternak (Trad. de N. Q.), Manuel de Pedrolo, Maria Josefa Penya, Carmen Pereda, Juan Manuel Pérez Roldán, Jordi M. Pinell, Josep Pons Lluch, Jacques Prévert (Trad. de Llorenç Vidal).

Q. Jaume Quart (pseudònim de Rafael Jaume), Salvatore Quasimodo (Trad. de Manuel de Pedrolo).

R. Rabi'a al-Adawiya (Trad. de Llorenç Vidal), Josep Reinés Reus, Eugen Relgis (Trad. de Pablo R. Troise i Llorenç Vidal), Carles Riba, Ramon Riera i Casals, Arthur Rimbaud (Trad. de Llorenç Moyà),Joseph Ripoll, Elisa Rivera Vila, Armando Rojo, Bartomeu Rosselló-Pòrcel, Vicenç M. Rosselló i Verger (Vicenç M. Rosselló), Gino Rovida (Trad. de Llorenç Vidal), Àngel Ruiz i Pablo, Joaquim Ruyra.

S. Gaspar Sabater, Antoni Sala i Cornadó (Antoni Sala Cornadó, Anton Sala-Cornadó, Antoni Sala-Cornadó, A. Sala Cornadó, A. S. C.), Salomón,  J. Salord,  Octavi Saltor, Maria Antònia Salvà de L'Allepassa (Maria Antònia Salvà), Antoni Seguí Bennàssar (Toni Seguí Bennàssar), J. Serra i Gasulla, Elias Serra Ràfols, William Shakespeare (Trad. de Josep Enseñat), Dag E. Schedin, Rafel Socies i Company, Martí Soler-Vinyes, Manuel de Seabra  (Trad. de Fèlix Cucurull), Maurici Serrahima, Joan Soler i Antich, John Solt.

T. Rabindranath Tagore (Trad. de Mateu Vidal), Rafael Tasis, Urbano Tavares Rodrigues (Trad. de Fèlix Cucurull), José Luis Tejada, Joan Maria Thomàs, Joan Timoner Petrus, Joan Triadú, Pio Tur.

U. Giuseppe Ungaretti (Trad. de Ll. Moyà Gilabert).

V. Marià Valls, Lanza del Vasto, Rolando A. Vega Jordán (Rolando A. Vega, Rolando Vega, R. Vega,), Bartomeu Verd (B. Verd), Jaume Vidal Alcover, Joana Aina Vidal Ferrer (Joana Aina Vidal i Ferrer), Joan Vidal i Solanas (J. Vidal-Solanas, Joan Francesc Vidal S.), Bernat Vidal i Tomàs (B. Vidal i Tomàs), Llorenç Vidal  (Llorenç Vidal i Vidal, Ll. Vidal, Lorenzo Vidal, L. Vidal, L.V., Ll. V.), Mateu Vidal, Guillem Viladot i Puig (Guillem Viladot), Alfred Vilaplana, Xavier Vilassís, Llorenç Villalonga, Marià Villangómez  (Marià Villangómez Llobet, M. Villangómez Llobet), Virgili (Trad. de Miquel Dolç).

.

.

PONENT, 67-68, dibuix  / dibujo de Eulogio Díaz del Corral

.

PONENT: ÍNDEX DE DIBUIXANTS I PINTORS / ÍNDICE DE DIBUJANTES Y PINTORES (No s'inclouen els anònims ni els ressenyats amb pseudònims o simples inicials. / No se incluyen los anónimos ni los reseñados con seudónimos o simples iniciales.):

.

F. von Albert, Lola Anglada i Sarriera, Lluc Arbona, Dionís Bennàssar, Luis Bernardo, Jeroni Bonet, Josep Botella Verger, A. Calvo Carrión, Josep Coll Bardolet (J. Coll Bardolet), Eulogio Díaz del Corral, Bartomeu Fiol, Pau Fornés, Miquel Fullana, Càndid Genovard, Joan Gibert, Inmaculada Guerrero, Jaume Juan, Josep Maria Miró Llull (Josep M.ª  Miró Llull), Rocío Molina, A. J. Montero, Miquel Morell (Miquel Morell Covas), Ramon Nadal, Carlos Núñez Chaves, Lluis Pascual, Carles Santiesteban, Miquel Sampol, Gabriel Vallès (Biel Vallès), Andreu Vilasis, Vinyetes sense firma cedides pels autors, per Impremta Atlante i per Impremta SS. Cors, de Palma de Mallorca.

.

.

PONENT, II etapa, nº 1, dibuix / dibujo de Dionís Bennàssar

.

Col.lecció de poesia / Colección de poesía

LA FONT DE LES TORTUGUES / SA FONT DE SES TORTUGUES

-Anexa a PONENT des del número 5 (1957) inclusiu fins al final (1967)-

-Anexa a PONENT desde el número 5 (1957) inclusive hasta el final (1967)-

(Número, autor, títol i any / Número, autor, título y año)

 

1. Marià Villangómez Llobet: Ceguesa de l'estel, 1956.

2. Jordi Sarsanedas: Algunes preguntes, algunes respostes, 1956.

3. G. Fullana Hada d'Efak: El poeta i la mar, 1956.

4. Xavier Casp: Poema dramàticament esperançat, 1956.

 

 

Sa font de ses tortugues apunt / apunte de Joan Gibert

 

5. Miquel Marí Pol: Quinze poemes, 1957.

6. Rainer Maria Rilke: Sonets a Orfeu (Selecció i traducció de Guillem Nadal), 1957.

7. Llorenç Moyà Gilabert: Debades t'obren solcs els navilis, Ulisses..., 1957.

8. Llorenç Vidal i Vidal: El cant de la balalaika, 1958.

9. Margarida Magraner: Poemes en quatre temps, 1958.

10. Miquel Dolç: Petites elegies, 1958.

11. Fèlix Cucurull: El temps que se'ns escapa, 1959.

12. Josep M.ª Palau i Camps: D'orient i d'occident, 1959.

13. Miquel Gayà: Vuit poemes d'André Rivoire (Prefaci del P. Miquel Batllori, S.I.), 1959.

14. Anton Sala Cornadó: Galopant per la faula, 1959.

15. Octavi Saltor: El rescat diví (Pròleg de l'Excm. i Rvdm. Dr. Narcís Jubany i Arnau, Bisbe Auxiliar de Barcelona), 1960.

16. Poetes portuguesos d'ara I (Selecció de Manuel de Seabra. Traducció de Fèlix Cucurull). Inclou poemes de José Gomes Ferreira, Domingos Monteiro, Natércia Freire i Carlos de Oliveira.

17. A Santa Maria del Camí. Corona poètica. Inclou textos en prosa d'Andreu Bestard i Mas, Josep Capó, C.O., i Baltasar Coll, Pvre.,  i poemes de Guillem Colom, Miquel Dolç, Bartomeu Forteza, Miquel Forteza, Miquel Gayà, Bartomeu Guasp, Pvre., Josep M.ª Llompart de la Penya, Josep M.ª Miró Llull, Llorenç Moyà Gilabert de la Portella, Josep M.ª Palau i Camps, Antoni M.ª Penya, Llorenç Riber, Pvre., Bernat Vidal i Tomàs i Llorenç Vidal, 1961.

18. Llorenç Vidal: Insania Terrae, 1962.

19. Netzahualcòyotl (Càntics precolombins seleccionats i traduits per Rolando A Vega i Llorenç Vidal), 1963.

20. Josep Maria Miró Llull: Terra de gerrer, 1963.

21. Llorenç Vidal: Talaiot del vent -vuit poemes-, 1965 (Una segona edició augmentada i definitiva va ser publicada als Quaderns Literaris Ponent, 1972).

22. Enric Arbós i Canyelles: Girassols al vent, 1967. 

 

 

Jeroni Bonet  (Santanyí): Frontispici  / frontispicio de El cant de la balalaika

 

ALGUNES ALTRES PUBLICACIONS ANEXES ALS ANTICS QUADERNS LITERARIS "PONENT"

ALGUNAS OTRAS PUBLICACIONES ANEXAS A LOS ANTIGUOS CUADERNOS LITERARIOS "PONENT"

(Incloses algunes separates substantives / Incluidas algunas separatas sustantivas):

 

Enric Arbós i Canyelles:

Tríptic (Poemes), 1966.

 

Eulogio Díaz del Corral

Pensamientos sobre la compasión, E-book en pdf, 2018

Momentos (Selección Poética), E-book en pdf, 2019

 

M. Costa i Llobera:

El Pino de Formentor (Traducción castellana de Rolando A. Vega Jordán, Honduras), 1963.

 

Miquel Dolç:

El Mestre Andreu Torrens (Conferència pronunciada el 26 d’agost de 1962 a la vila de Santa Maria del Camí), 1963.

 

Miquel Gayà:

El Concili i la llengua litúrgica (assaig), 1965

 

Martí Mayol i Moragues:

Així ès el món (Esperpent en un acte), 1964.

Oui, papa (Narració), 1964.

 

Vicenç Rosselló i Verger :

Les illes i els homes. El domini insular (Assaig), 1963.

 

José María Sánchez Sánchez

Poemas, E-book en pdf, 2019

 

Rolando A. Vega Jordán (Honduras):

La Siega (Poemas), 1961.

Hibueras (Poemas), 1964.

Xochiquétzal (Poemes), 1968.

La casa de mis padres (Poemas), 1973.

 

Jaume Vidal Alcover :

El dolor de cada dia (Poemes), 1957.

 

Joan Vidal i Solanas:

Sang endins (Poemes), 1966.

Panorama de la cultura catalana (Extracto de la conferencia leída el 22 de abril de 1971 en la Universidad George Wasington), 1971.

 

Joana A. Vidal Ferrer :

Poesies (Edició pòstuma), 1980.

 

Llorenç Vidal i Vidal:

Primeres poesies. E-book en pdf, 2019.

5 meditacions existencials (Poemes en prosa), 1959.

Petita Ortografia Balear ( Primera edició amb el nom de Petita Ortografia Mallorquina, Palma, 1959), 1960.  E-book en pdf ,2019.

La ‘Pacem in Terris’ com a Paideia (Traducció de la conferència pronunciada el 26 de novembre de 1963 a El Puerto

de Santa  María, Cádiz, i en la qual té naixement el "Dia Escolar de la No-violència i la Pau, DENIP), 1964.

Petit llibre d'un solitari / Pequeño libro de un solitario (Prosa poètica, mística), 1968 i 1974. Ebook en pdf

Talaiot del vent (Poemes, segona edició augmentada i definitiva sobre la primera publicada a La Font de les Tortugues), 1972.

El joven buscador de la paz (Prosa poética), 1982.

Estels filants (Haikais / haikus), edició en col.laboració amb Nova Arcàdia, 1991. E-book en pdf, 2018.

Petits poemes (Haikais / haikus), 1999. E-book en pdf,2019.

Destellos Espirituales. Por los caminos de la poesía mística.(Haikais / haikus), 2012. E-book en pdf , 2019.

 
 

Llorenç Vidal y Eulogio Díaz del Corral :

Ideario No-violento (33 preguntas y respuestas sobre la No-violencia y la Paz), 1981.

 

 

Ponent, II etapa, nº 17. dibuix / dibujo de Eulogio Díaz del Corral 

 

* * *

 

 

Réquiem por "Ponent"

 

por

Octavio Aguilera

 

Estamos en el umbral del "Día Escolar de la No-violencia y la Paz" y recibo una obra recomendada y recomendable para ello. Se trata de "El joven buscador de la paz", original de Llorenç Vidal, el inventor precisamente de esta jornada que ya se ha instituido en muchos países. No quería sin embargo referirme a esto, con ser muy importante, puesto que debe ser motivo para otras secciones, para otras páginas.

Quería expresar mi sorpresa  -y mi pena, como hacedor de pequeñas empresas similares-  ante el hecho de que la publicación se inscribe dentro de los cuadernos literarios "Ponent", como número 20 "y último" de su segunda etapa. En el pórtico de esta nueva entrega pacifista de Llorenç Vidal, "Ponent" explica su propia despedida.

"Ponent" nació nada menos que en 1956. Su primera etapa, dedicada principalmente a la literatura catalana-valenciana-balear, se extendió hasta 1974, con un total de setenta y dos números, separatas, libros y opúsculos anexos, como por ejemplo la colección poética "Sa Font de ses Tortugues", amén de la organización de tertulias, lecturas, homenajes... Hubo mucha vida... mucho movimiento, en fin, en torno de esta publicación que aglutinó a muchos "lletraferits" que querían reivindicar principalmente el uso de la lengua vernácula.

En una segunda etapa, desde 1975 hasta este mencionado número 20, pasó a ser el portavoz de este "Día Escolar de la No-violencia y la Paz", el DENIP.

No es fácil  -ni posible, en estas cuatro letras vivas-  hacer balance  de todo lo que significó "Ponent" para el resurgir de la literatura en mallorquín. Sin duda se hará, puesto que todo cuanto se escribe en nuestra lengua conoce un natural y lógico interés entre nuestros estudiosos. Yo quiero simplemente, dar la noticia. Y testimonio de la tristeza que esta desaparición me produce.

La literatura, incluso la literatura hecha en lengua vernácula, continúa siendo la cenicienta. Supervivir con publicaciones de este tipo, imposible. "Ponent" ha obrado el milagro durante casi treinta años. Como siempre, a base de un esfuerzo y un sacrificio personal.

 

( Sección Letra Viva, en el diario Baleares, Palma de Mallorca, 13 de enero de 1983)