.

 

 

DOS MOTS D’AGRAÏMENT PER SA MEDALLA D’OR

D’ES CÍRCOL O CERCLE DE BELLES ARTS DE PALMA DE MALLORCA

 

DOS PALABRAS DE AGRADECIMIENTO POR LA MEDALLA DE ORO

DEL CÍRCULO DE BELLAS ARTES DE PALMA DE MALLORCA

 

por

Llorenç / Lorenzo Vidal

 

Palma de Mallorca, 16 de febrer de 2007

 

 

DOS MOTS D’AGRAÏMENT PER SA MEDALLA D’OR D’ES CÍRCOL O CERCLE DE BELLES ARTS

 

Quan, jo tenia aleshores 11 anys, vàrem venir de Santanyí a viure a Palma, es diumenges horabaixa mumare mos menava an es meu germà, sis anys més jovenet, i a mi, a fer una volta per Ciutat. Mumpare, que era navegant, casi mai era aquí es caps de setmana. Passàvem per Cort, admiràvem es neogòtic de sa Diputació, avui seu d’es Consell Insular de Mallorca, davallàvem p’es carrer del Conquistador, i sempre mos aturàvem a veure s’exposició de pintura o d’esculptura d’es Cercle o Círcol de Belles Arts, en aquell temps instal.lat a sa primera planta de s’actual edifici d’es Parlament Balear. Solíem visitar també ses exposicions de ses galeries Costa i Pereaires. I, en tornar cap a ca-nostra p’es carrer d’En Jaume II, mumare mos comprava una ensaïmada de nata a sa pastisseria Ca’n Moll.

 

Anys més tard, quan, reivindicatius de sa nostra mallorquintat i de sa nostra balearitat, es quaderns literaris “Ponent” ja solcaven es món cultural contra vent d’es corrents oficials i conformistes d’aquella època, i jo ja era mestre d’escola, primer a Algaida i llavors a Mancor, juntament amb En Llorenç Moyà, En Pep Maria Forteza i N’Enric Arbós, entre altres, vaig participar en es meritori projecte d’En Gaspar Sabater de crear una secció literària en aquest Círcol de Belles Arts, secció literària que va tenir desgraciadament una curta durada. Record d’aquells dies, amb una estima molt especial, ses meves llargues estades a sa sala de lectura, que tenia un encantador aire bohemi.

 

Llavors vaig sortir cap a Barcelona, per acabar sa carrera de Filosofia i Lletres, que havia començat com a alumne lliure a s’Universitat de València. Acabats ets estudis m’en vaig anar com a professor de batxillerat a un col.legi d’alta muntanya a La Molina, en es costat alt de s’estimada comarca de La Cerdanya, antany part integrant de sa Corona de Mallorca. I de La Molina vaig partir cap a Cádiz com a Inspector d’Educació.

 

Però dins mi va romandre sempre es record nostàlgic d’es Círcol de Belles Arts, com un d’es testimonis culturals més vius, acrisolats i de més solera de Palma, de Mallorca i de ses Illes Balears, i, a través de sa promoció de ses arts plàtiques, amb una forta irradiació a tota Espanya i fora d’Espanya.

 

I, ara fa un any, vaig tenir es goig que un poema meu, “Amor de l’horabaixa”, fos guardonat en es prestigiós III Premi Internacional de Poesia Amorosa que promou i manté aquesta entitat.

 

Per això quan em vàreu comunicar que m’havieu distingit amb sa vostra Medalla d’Or, em vaig sentir fortament afalagat i, a pesar que pens sincerament que heu estat molt magnànims en sobrevalorar es meus escassos mèrits, únicament vos puc dir: gràcies. gràcies de tot cor a sa presidència, a sa junta directiva i a tot es col.lectiu d’aquest entranyable Círcol o Cercle de Belles Arts per s’estima que tan generosament m’heu demostrat.

 

Gràcies també a tu, Pere Serra, p’es teus exagerats elogis (es veu clarament que som bons i vells amics); a tu, Miquel Vidal, Batle de Santanyí, per ses teves evocadores paraules; a ses autoritats insulars i autonòmiques per honorar aquest acte amb sa vostra presència; a tots ets amics i amants de ses arts i de ses lletres que avui mos acompanyau, i an es representats de mass media, que sou es cronistes puntuals de s’actualitat nostra de cada dia.

 

Llorenç Vidal

 

Nota: Enamorat, com som, de sa llengo viva, m’agrada usar sa paraula popular mallorquina “círcol”, forma més antiga, recoïda en es “Diccionari Català-Valencià-Balear”, que es seu sinònim “cercle”.

 

 

 

 

DOS PALABRAS DE AGRADECIMIENTO POR LA MEDALLA DE ORO DEL CÍRCULO DE BELLAS ARTES

 

Cuando, yo tenía entonces 11 años, vinimos de Santanyí a vivir a Palma, los domingos por la tarde nuestra madre nos llevaba a mi hermano, seis años más jovencito, y a mí, a dar un paseo por Ciutat. Nuestro padre, que era navegante, casi nunca estaba aquí los fines de semana. Pasábamos por Cort, admirábamos el neogótico de la Diputación, hoy sede del Consell Insular de Mallorca, bajábamos por la calle del Conquistador, y siempre nos deteníamos a ver la exposición de pintura o de escultura del Círculo de Bellas Artes, en aquella época instalado en la primera planta del actual edificio del Parlamento Balear. Solíamos visitar también las exposiciones de las galerías Costa i Pelaires. Y, al regresar a casa por la calle de Jaime II, madre nos compraba una ensaimada de nata en la pastelería de Ca’n Moll.

 

Años más tarde, cuando, reivindicativos de nuestra mallorquinidad y de nuestra balearidad, los cuadernos literarios “Ponent” ya surcaban el mundo cultural contra viento de las corrientes oficiales y conformistas de aquel entonces, y yo ya era maestro de escuela, primero en Algaida y después en Mancor, junto con Llorenç Moyà, José María Forteza y Enric Arbós, entre otros, participé en el meritorio proyecto de Gaspar Sabater de crear una sección literaria en este Círculo de Bellas Artes, sección literaria que tuvo desgraciadamente corta duración. Recuerdo de aquellos días, con una estima muy especial, mis largas estancias en la sala de lectura, que tenía un encantador aire bohemio.

 

Después partí a Barcelona, para terminar la carrera de Filosofía y Letras, que había comenzado como alumno libre en la Universidad de Valencia. Acabados los estudios me fui como profesor de bachillerato a un colegio de alta montaña en La Molina, en la parte alta de la querida comarca de La Cerdanya, antaño parte integrante de la Corona de Mallorca. Y de La Molina salí hacia Cádiz como Inspector de Educación.

 

Pero en mí quedó siempre el recuerdo nostálgico del Círculo de Bellas Artes, como una de los testimonios  culturales más vivos, acrisolados y de más solera de Palma, de Mallorca y de las Islas Baleares, y, a través de la promoción de las artes plásticas, con una fuerte irradiación en toda España y fuera de España.

 

Y, ahora hace un año, tuve el gozo de que un poema mío, “Amor de l’horabaixa”, fuera premiado en el prestigioso III Premio Internacional de Poesía Amorosa que promueve y mantiene esta entidad.

 

Por eso cuando me comunicasteis que me habíais distinguido con vuestra Medalla de Oro, me sentí fuertemente halagado y, a pesar de que pienso que habéis sido muy magnánimos al sobrevalorar mis escasos méritos, únicamente puedo deciros gracias, gracias de todo corazón a la presidencia, a la junta directiva y a todo el colectivo de este entrañable Círculo de Bellas Artes por la estimación que tan generosamente me habéis demostrado.

 

Gracias también a ti, Pedro Serra, por tus exagerados elogios (se ve claramente que somos buenos y viejos amigos); a ti, Miguel Vidal, Alcalde de Santanyí, por tus evocadoras palabras; a las autoridades insulares y autonómicas por honrar este acto con vuestra presencia; a todos los amigos y amantes de las artes y de las letras que hoy nos acompañáis, y a los representantes de los mass media, que sois los cronistas puntuales de la actualidad nuestra de cada día.

 

Lorenzo Vidal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * *

 

 

* * *